Curs 2017-2018

12ª edició del Diploma de Postgrau en Artteràpia per la UdG a Barcelona

1ª edició del Diploma de Postgrau en Artteràpia per la UdG a Madrid

2ª edició del Diploma de Postgrau en Artteràpia per la UdG a Bilbao

 

Titulació

Diploma de Postgrau en Artteràpia per la Universitat de Girona

 

 

A qui es dirigeix Postgrau en Artteràpia:

– A qui desitgi realitzar una formació profesionalizadora en Artteràpia.

– A diplomats i llicenciats dels camps de la salut, educatiu, soci comunitari i artístic que desitgin disposar d’un coneixement de l’Arteràpia que els permeti enriquir la seva pràctica professional.

Requisits d’admissió referits a la titulació:

– Estar en possessió d’un grau, diplomatura o llicenciatura.

En alguns casos excepcionals, malgrat que no es tingui titulació universitària, es valorarà el fet tenir la maduresa personal necessària, determinats coneixements d’allò que és el Artteràpia, una formació professional contrastable i afí a l’Artteràpia i unes motivacions suficients per a cursar-lo. En aquest cas, en acabar el Màster es lliurarà un certificat amb el currículum desenvolupat, el nombre d’hores i els crèdits corresponents.

Altres requisits:

– Posseir una maduresa contrastada per poder sostenir les exigències curriculars.

– Comprometre’s a realitzar un treball terapèutic personal durant el desenvolupament del Màster*

(*) El procés terapèutic no forma part dels continguts curriculars del *Master ni del seu primer any, el Diploma de Postgrau. No té una altra relació amb ell que la de ser una condició lliurement acceptada per poder cursar-ho. Ha de realitzar-se a part de la formació i fer-se amb una orientació psicoanalítica, en coherència amb un dels eixos *estructurantes del Màster. Els professionals que la duguin a terme desenvoluparan la seva tasca sense relació amb l’adreça ni coordinació del Màster. Per al Diploma de Postgrau es demana el compromís de realitzar un mínim de vint sessions i per al segon any del Màster, trenta).

 

Raons per realitzar el Postgrau en Artteràpia:

La combinació entre innovació i tradició curricular en la formació en Artteràpia. El currículum d’aquesta formació ha anat desenvolupant-se des de les primeres formacions que es van realitzar a l’Estat Espanyol en el 1999.
La professionalització en Artteràpia que ofereix el Màster. La formació d’aquest Màster està reconeguda com professionalitzadora per la FEAPA (Federación Española de Asociaciones Profesionals de Arteterapia)
La renovació i l’enriquiment de la pràctica professional de professionals que treballen en col·lectius dels àmbits de la salut, l’educació i la intervenció social i comunitària.

mes-info

DESCARREGAR PROGRAMA 2017-2018


Modalitat
Presencials (3 edicions)

Llocs de realització

– edició a Barcelona

    • edició a Barcelona
    • edició a Bilbao
    • edició a Madrid

Places (per a cada edició) Mínim 20, màxim 30

Idiomes Castellà (llengua principal)

Horari
Divendres i dissabtes, quinzenalment

Divendres de 16 a 21 hores.
Dissabte de 10 a 21 hores.

Diploma de Postgrau en 15 caps de setmana. L’últim cap de setmana de l’avaluació té 25 hores.

Màster i Treball final de Màster en 20 caps de setmana. Cap de setmana d’avaluació del Màster té 35 hores

Sortides professionals:

Per al Diploma de Postgrau: La formació continuada per a diferents col·lectius professionals del camp de la salut, l’educació, el treball social i comunitari, l’artístic, etc, que volen enriquir el seu treball amb els coneixements que els aporta el Arteterapia.

 

PERFIL DE COMPETÈNCIES QUE S’OBTENEN EN EL CURS DE LES FORMACIONS EN ARTTERÀPIA:

Competències que s’obtenen al Diploma de Postgrau en Artteràpia

Competència artterapèutica

· Comprendre la necessitat d’establir i mantenir la relació artterapèutica com un procés creador dins d’un marc sostenidor i assegurador.
· Saber articular l’escolta i el desenvolupament del vincle entre artterapeuta i pacient.
· Desenvolupar capacitats per treballar a partir de diversos materials, produccions i llenguatges artístics.
· Comprendre i sostenir el compromís que un contrau quan accepta estar en posició d’artterapeuta.
· Vivenciar la transferència i entendre la necessitat de supervisar la pràctica professional.
· Conèixer que és l’Artteràpia com a pràctica dins del marc artterapèutic diferenciant-ho d’altres plantejaments, tant artístics com psicoterapèutics.
· Ser capaç de desenvolupar un treball en un marc poètic/simbòlic/creatiu

Competència artística

· Vivenciar l’interès per l’art i els llenguatges artístics
· Posar en valor la realitat inclusiva de l’art.
· Desenvolupar produccions en diverses formes de llenguatges artístics.
· Tenir una concepció antropològica àmplia i oberta del que aglutina el concepte “art”

 

Competència cultural (intercultural)

Disposar-se a coneixements exploratoris sobre les nostres pròpies herències culturals i els nostres sentiments.
Ser capaços de reflexionar a fi de conèixer com la competència anterior influencia en la forma en què ens veiem a nosaltres mateixos i als altres.
Disposar-se a conèixer de forma sensible les cultures i els costums de les persones i dels seus països d’origen.
Tenir consciència de com el treball artterapèutic pot estar afectat per la cultura, edat, procedència, gènere, creences religioses, etc.
Tenir interès per conèixer, reconèixer, contextualitzar, valorar i promoure la diversitat antropològica, cultural, generacional, funcional, tècnica i estilística de les manifestacions i processos artterapèutics.
Valorar com la competència cultural permet una visió humanitzada d’observació i recerca en l’àmbit del Artteràpia.

 

Competència crítica

· Capacitat per exercir la professió de manera crítica, autocrítica i reflexiva.
· Saber reconèixer i ser sensible a les característiques de cadascuna de les persones a fi d’ajustar la intervenció, fent-los saber que són escoltats, respectats, valorats, i capaços d’actualitzar les seves capacitats creadores.
· Saber reconèixer les desigualtats i discriminacions per raons de gènere, classe social, edat, cultura, capacitats físiques, etc. i evitar actuacions atravessades o mediatizades per aquests paràmetres.
· Tenir coneixement dels aspectes més rellevants i fonamentals d’altres disciplines com les arts, la psicoanàlisi, la psiquiatria, la psicologia del cicle vital, etc… que dialoguen amb el Arteterapia.

 

Competència ètica

· Entendre l’Artteràpia com un procés a desenvolupar amb la persona i no per a la persona.
· Capacitat per respectar la dignitat de les persones participants i protegir el seu benestar respectant els drets, dignitat, autonomia, dificultats i capacitats de cada pacient.
· Compromís ètic sobre la confidencialitat de la informació obtinguda en les sessions de treball i/o en les recerques, tant del parlat com de les seves produccions.
· Conèixer les pròpies capacitats i limitacions.

 

Competència comunicativa

· Aprendre a treballar tant individualment com en equip. Conèixer d’això tant les oportunitats com les dificultats.
· Valorar les manifestacions perceptives, estètiques, creatives, interpretatives, comunicatives, expressives i representacionales que poden estar presents en les persones.
· Mantenir una comunicació tant no verbal com a verbal, ja sigui mitjançant imatges o altres formes de representació, que permetin la comunicació adequada per al desenvolupament de la tasca.
· Capacitat per informar de forma adient sobre les accions i procediments seguits a les pràctiques artterapèutiques.

 

Competència creadora

· Conèixer i valorar els processos que faciliten i desenvolupen la creació en el treball artterapèutic.
· Saber esperar, escoltar, accionar, perdre’s, trobar solucions i improvisar, adaptar-se a situacions noves, problemes nous, etc.
· Habilitat per promoure processos de creació a nivell individual i col·lectiu.

 

Competències que s’obtenen al Postgrau Integratiu i el treball final

Hauran de seguir desenvolupant les competències del Diploma de Postgrau en el seu vessant profesionalizador, específicament en:

 

Competència artterapèutica

Conèixer suficientment les seves pròpies formacions psíquiques per haver desenvolupat el compromís del procés psicoterapèutic psicoanalític personal.
Atendre a la necessitat de formar-se de manera continuada.

A més hauran de desenvolupar la:

Competència Investigadora

· Conèixer les metodologies científiques i la forma en què les recerques relacionades amb l’Artteràpia es planifiquen, es desenvolupen i es valoren.
· Conèixer les metodologies de recerca científica categoritzades en els dos grans enfocaments; qualitatiu i quantitatiu, posant l’accent principalment en les qualitatives i desenvolupar un pensament autònom i reflexiu.
· Tenir capacitat per confirmar o refutar hipòtesi, validar intervencions o aclarir fets relatius a la pràctica de l’Artteràpia, observant i valorant de forma sistemàtica i rigorosa les intervencions.
· Tenir capacitat interpretativa, crítica, reflexiva, propositiva i argumentativa per al seu desenvolupament humà i professional.
· Conèixer i saber integrar en la recerca els principis ètics, les lleis i les normatives professionals que regeixen qualsevol recerca.
· Haver desenvolupat l’habilitat per utilitzar correctament el marc artterapèutic en la recerca, així com aplicar les propostes metodològiques més concordes i que permetin avançar en el coneixement i els estudis a realitzar.
· Saber informar adequadament a tots els subjectes relacionats amb la recerca d’allò que els concerneixi.
· Haver afermat un compromís ètic per seguir desenvolupant la seva formació disciplinar i professional.
· Realitzar un treball de recerca on conflueixin les competències abans esmentades.