DIPLOMA DE POSTGRAU EN ARTETERAPIA (12ava edició)

A QUI ES DIRIGEIX EL DIPLOMA DE POSTGRAU EN ARTETERAPIA:
A qui desitgi iniciar-se en el coneixement del Arteterapia des d’un punt de vista consolidat i contrastat per la trajectòria de l’Institut de Formació en Arteterapia.
A professionals dels camps de la Salut i la Salut Mental, l’Educació, la intervenció Social i Comunitària i l’Artístic, tant d’Institucions públiques com d’entitats privades que busquen el Arteterapia l’enriquiment professional que aquesta els pugui aportar.

La formació continuada per a diferents col·lectius professionals del camp de la salut, l’educació, el treball social i comunitari, l’artístic,… que volen enriquir el seu treball amb els coneixements que el Arteterapia els pot aportar.

A qui desitgi desenvolupar un currículum profesionalizador en Arteterapia que acabarà cursant el segon any corresponent al Master en Arteterapia (aquest sol es desenvolupa a Barcelona).

INFORMACIÓ ADDICIONAL:
El Diploma de Postgrau en Arteterapia ofereix una acurada combinació entre innovació i tradició curricular en la formació en Artteràpia. El currículum d’aquesta formació ha anat desenvolupant-se des de les primeres formacions que es van realitzar en l’Estat Español en el 1999. En ell poden trobar-se la renovació i l’enriquiment de la pràctica professional per als  professionals que treballen en els àmbits de la salut, l’educació i la intervenció social i comunitària com a Educadors Socials, Llicenciats en Belles arts, Infermeria, Medicina, Psicologia, Pedagogia i Psicopedagogia, Dinamització cultural i Soci-Comunitària, Mestres i Professors, Assistents i Treballadors Socials i un llarg etc.

L’alumnat acostuma a provenir de diferents comunitats Autònomes de l’Estat i d’altres Estats com Mèxic, Perú, Argentina, Colòmbia, Bèlgica, França…

REQUISITS D’ADMISSIÓ:
Estar en possessió d’un grau, llicenciatura o diplomatura universitària.

Altres requisits:
Posseir una maduresa contrastada per poder sostenir les exigències curriculars.
Comprometre’s a realitzar un treball terapèutic personal durant el desenvolupament del Diploma de Postgrau. (El procés terapèutic no forma part dels continguts curriculars del Diploma de Postgrau. No té una altra relació amb ell que la de ser una condició lliurement acceptada per poder cursar-ho. Ha de realitzar-se a part de la formació i fer-se amb una orientació psicoanalítica, en coherència amb un dels eixos estructurantes del Màster. Els professionals que la duguin a terme desenvoluparan la seva tasca sense relació amb l’adreça ni coordinació. Per al Diploma de Postgrau es demana el compromís de realitzar un mínim de vint sessions).

En alguns casos excepcionals, malgrat no posseir titulació universitària, es valorarà el tenir la maduresa personal necessària, determinats coneixements d’allò que és el Arteterapia, una formació professional contrastable i afí al Arteterapia i unes motivacions suficients per cursar-ho. En aquest cas, en acabar el Diploma de Postgrau es lliurarà un certificat amb el currículum desenvolupat, el nombre d’hores i els crèdits corresponents.

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ:
Presentar un CV i un escrit on s’expliquin les motivacions per a la realització del curs.
Fer una entrevista amb les coordinadores depenent on es desitgi realitzar el curs:
Barcelona: Expósito Comino, Alicia 00 34 617 821 956 aleceya@gmail.com Carpio Juan, Isabel
00 34 654 238 389 isabelcarpiojuan@gmail.com
Bilbao: Corbella Eguiluz, Susana 00 34 653 710 007 xuxiart@hotmail.com
Madrid: Bermúdez Castro, Marge 00 34 688 206 217 margeab@gmail.com

PERFIL DE COMPETÈNCIES QUE S’OBTENEN

mes-info

DESCARREGA PROGRAMA
2017 -2019

TÍTOL Al QUE DÓNA LLOC
Diploma de Postgrau en Arteterapia per la Universitat de Girona (UdG)

LLOC DE REALITZACIÓ I TEMPORALITZACIÓ:
Barcelona:
Inici 20-10-2017
Finalització 09-06-2018
Bilbao:
Inicio novembre 2017
Finalització Juny 2018
Madrid:
Inicio novembre 2017
Finalització Juny 2018

HORARI I CALENDARI:
Horari: Divendres de 16 a 21 hores. Dissabte de 10 a 21 hores.
Calendari: En catorze caps de setmana. (L’últim cap de setmana de l’avaluació té 25 hores).

PLACES: Mínim 17 màxim 30

LLENGUA EN la qual S’IMPARTEIX EL CURS
Castellà

Guardar

Guardar

Guardar

•    Aprendre a desenvolupar les condicions ambientals i relacionals per al desenvolupament de les capacitats creadores.
•    Concebre la relació arteterapéutica com un procés creador dins d’un marc sostenedor i assegurador.
•    Desenvolupar el procés arteterapéutico com una cocreación compartida i al mateix temps preservada en la seva heterogeneïtat.
•   Saber articular l’escolta i el desenvolupament del vincle entre arteterapeuta i arteterapeutizando.
•    Vivenciar la transferència i entendre la necessitat de supervisar la pràctica professional.
•  Desenvolupar capacitats per treballar a partir de diversos materials i produccions artístiques.
•    Comprendre i sostenir el compromís que un contreu quan accepta estar en posició de arteterapeuta.
•    Conèixer que és el Arteterapia com a pràctica dins del marc arteterapéutico diferenciant-ho d’altres plantejaments, tant artístics com psicoterapéuticos.

•    Vivenciar el interés por el arte y los lenguajes artísticos
•    Poner en valor la realidad inclusiva del arte.
•    Desarrollar producciones en diversas formas de lenguajes artísticos.
•    Tener una concepción antropológica amplia y abierta de lo que aglutina el concepto de “arte”

•    Disposar-se a coneixements exploratoris sobre les nostres pròpies herències culturals.
•  Ser capaços de reflexionar a fi de conèixer com la competència anterior influeix en la forma en què ens veiem a nosaltres mateixos i als altres.
•    Predisposició a conèixer de forma sensible les cultures i costums de les persones i dels seus països d’origen.
•    Tenir consciència de com el treball arteterapéutico pot està, d’entrada, matisat per la cultura, edat, procedència, gènere, creences religioses, etc.
•    Disposar d’interès per conèixer, reconèixer, contextualitzar, valorar i promoure la diversitat antropològica, cultural, generacional, funcional, tècnica i estilística de les manifestacions i processos arteterapéuticos.
•    Valorar com la competència cultural permet una visió humanitzada d’observació i recerca en l’àmbit del Arteterapia.

•    Capacitat per exercir la professió de manera crítica, autocrítica i reflexiva.
•    Saber reconèixer i ser sensible a les característiques de cadascuna de les persones a fi d’ajustar la intervenció, fent-los saber que són escoltades, respectades, valorades, i amb condicions d’actualitzar les seves capacitats creadores.
•    Saber reconèixer les desigualtats i discriminacions per raons de gènere, classe social, edat, cultura, capacitats físiques, etc. i evitar actuacions esbiaixades o mediatizadas per aquests paràmetres.
•    Tenir coneixement dels aspectes més rellevants i fonamentals d’altres disciplines com les arts, la psicoanàlisi, la psiquiatria, la psicologia del cicle vital, etc… que dialoguen amb el Arteterapia.

• Entendre el Arteterapia com un procés a desenvolupar amb la persona i no per a la persona.
• Respectar la dignitat de les persones participants i protegir el seu benestar cuidant els drets, dignitat, autonomia, dificultats i capacitats de cadascuna d’elles..
• Compromís ètic sobre la confidencialitat de la informació obtinguda en les sessions de treball i/o en les recerques, tant del parlat com de les seves produccions.
• Conèixer les pròpies capacitats i limitacions.

•    Aprendre a treballar tant individualment com en equip. Conèixer d’això tant les oportunitats com les dificultats.
•    Valorar les manifestacions perceptives, estètiques, creatives, interpretatives, comunicatives, expressives i representacionales que poden estar presents en les persones.
•    Fer signe de qualsevol forma de representació -tant no verbal com a verbal-, interrogar-se a partir d’això i posar-la al servei de la comunicació amb l’altre.
•    Capacitat per informar adequadament de les accions i procediments seguits en les pràctiques arteterapéuticas.

•    Desenvolupar la capacitat d’investigar la relació entre el Subjecte de la Creació i la creació del Subjecte.
•    Conèixer i valorar els mitjans i els processos que faciliten i desenvolupen la creació en el treball arteterapéutico.
•    Saber esperar, escoltar, accionar, perdre’s, trobar solucions i improvisar, adaptar-se a situacions i problemes, etc.
•   Encoratjar processos de creació a nivell individual i col·lectiu.

METODOLOGIA DOCENT:
És una formació que s’articula en tres eixos: la formació teòrica, la practico-metodològica i la personal.
La metodologia és vivencial, activa i participativa, de caire constructivista. Es facilita així mateix l’escolta –sense interpretació- dels processos inconscients.
Es realitza en una sèrie de processos cíclics successius que atenen, dins d’un dins d’un procés experiencial a: les capacitats creadores desenvolupades mitjançant les produccions arteterapéuticas (corporals, plàstiques, de paraula, dansades, escriptura, sonores, etc.) / la transferència i el vincle/ la reflexió sobre l’anterior/ la seva conceptualització i teorització que és novament contractada amb l’experiència…

 

SISTEMA D’AVALUACIÓ:
– Realitzar, presentar i defensar el Projecte Final.
– Presentació de l’Itinerari artístic.
– Presentar el diari de camp el dia de l’avaluació.
– Assistència mínima a les classes presencials del 80%
– Realització del 100% de les pràctiques.
– Haver realitzat el procés terapèutic personal.

 

En ells es desenvolupen els processos creadors i arteterapéuticos de cada alumne, a partir de l’execució de produccions en diferents llenguatges artístics i de l’acurat sosteniment per part dels arteterapeutas.
En la Presentació de Casos a arteterapeutas experts presenten casos del seu treball en Arteterapia.

Espais de tallers artístics experienciales en el qual artistes fan transmissió de la seva experiència i comparteixen recursos del seu art.
L’alumne realitza produccions artístiques en els seus arts d’elecció i és acompanyat en aquest mòdul per un artista en el seu desenvolupament. La seva finalitat última és aprendre a valorar el procés artístic i creador en diàleg amb el procés arteterapéutico.

Espai que permet sostenir el procés d’integració del currículum i de les vivències personals generades en el procés de la formació. Així mateix es tracta d’un lloc on viure i reflexionar sobre els fenòmens de grup.
En el seguiment tutorial l’alumne contrasta amb el tutor de referència la seva evolució en la formació i fa un seguiment acurat de les pràctiques i dels diferents treballs que ha de desenvolupar.

En la Teoria es donen a conèixer conceptes teòrics fonamentals del Arteterapia, la Psicoanàlisi, l’Art, la Psicopatología i la Psicologia del Cicle Vital.
En Metodologia de Tallers, els alumnes aprenen a desenvolupar activament tallers de Artteràpia, realitzar-los i avaluar-los en el dispositiu grupal.

En ells, seguint la metodologia de l’anàlisi de casos, s’analitzen amb rigor i de forma propera les pràctiques que els alumnes van desenvolupant, oferint-los instruments per a l’adequada realització de les mateixes.

Pràctiques realitzades en entitats amb pacients o usuaris dels serveis sota supervisió tutorial.

Transcripció en el diari de camp de les pràctiques realitzades per a la valoració i orientació de les mateixes.

L’elaboració del Projecte Final del Diploma de Postgrau fa d’eix integrador dels diferents mòduls que formen el currículum.

ADREÇA, COORDINACIÓ I DOCENTS

BARCELONA
ADREÇA:
Izuel Currià, Miquel. 00 34 669 319 952 miquelizuelcurria@gmail.com
Ballester Ferrando, David. 00 34 601234228 972 418 051 david.ballester@udg.es

COORDINACIÓ
Expósito Comino, Alicia. 00 34 617 821 956 aleceya@gmail.com
Carpio Juan, Isabel. 00 34 654 238 389 isabelcarpiojuan@gmail.com

BILBAO
ADREÇA:
Izuel Currià, Miquel. 00 34 669 319 952 miquelizuelcurria@gmail.com
COORDINACIÓ:
Corbella Eguiluz, Susana. 00 34 653 71 00 07 xuxiart@yahoo.com

MADRID
ADREÇA
Izuel Currià, Miquel. 00 34 669 319 952 miquelizuelcurria@gmail.com
COORDINACIÓ
Bermúdez Castro, Marge 00 34 688 206 217 margeab@gmail.com

 

DESCOMPTES:
Per a particulars
– Alumnes i exalumnos de la FUdGIF, que hagin realitzat algun Màster, Diplomes de Postgrau o Diplomes d’Especialització: 10% de descompte.
– Persones amb discapacitat:
Per discapacitats igual o superior a 33 %: 5% de descompte. Per discapacitats igual o superior a 65%: 10% de descompte. En tots dos casos cal presentar certificat d’Assistència i Serveis Socials o equivalent.
– Famílies nombroses (cal presentar el carnet acreditatiu): 5% de descompte.
– Persones parades (amb un mínim de 6 mesos a l’atur o que actualment estiguin cobrant la prestació de l’atur (cal presentar el document acreditatiu): 5% de descompte
Empreses
– Empreses que realitzin o hagin realitzat formació a mesura amb la FUdGIF: 10% de descompte.
– Empreses que matriculin treballadors dins d’un mateix curs (el mateix curs acadèmic)
Dues o tres matrícules: 10% de descompte. A partir de quatre matrícules: 15% de descompte
NOTA: Per a tots els descomptes, tant per a particulars com per a empreses, s’ha de tenir present: No són acumulatius. No s’aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.