El curs ‘Integració emocional i Artteràpia‘ està dirigit a mestres, professors en Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE), en hospitals i en Centres d’Educació Especial. Es tracta d’una formació pensada per conèixer de primera mà l’Artteràpia i la manera com aquesta disciplina pot ajudar en el desenvolupament del seu treball a professionals que treballen en atenció a la persona en l’àmbit de la salut, la salut mental, l’educació o soci-comunitari.

Descripció

Els participants en aquesta formació poden beneficiar-se d’una experiència vital de desenvolupament de les seves capacitats creadores i transformadores, que una vegada integrades, poden aplicar-se als processos de vincle i de comunicació amb l’alumne.

L’Artteràpia és una disciplina que té per objecte la integració emocional en la persona mitjançant les seves capacitats de creació. Quan es produeixen efectes d’integració emocional, la persona és capaç de produir canvis en si mateixa i de construir la realitat que ho envolta adaptant-la a les seves pròpies capacitats. D’aquest procés es deriven guanys tant per la persona com pel mitjà social on aquesta desenvolupa la seva tasca professional.

En l’Artteràpia es potencien l’atenció i l’escolta de l’especificitat de cadascú, de la diferència enriquidora, del seu respecte i de la seva articulació amb els altres, del descobriment dels propis interessos, d’allò que ens emociona… Aquesta experiència, realitzada en un marc segur i respectuós, vetlla per afavorir la transferència de les capacitats que es desenvolupen en el docent als processos d’acompanyament als alumnes.

Objectius

– Viure l’experiència del taller arteterapèutic: un context que facilita les capacitats creadores i el gust per expressar-se i comunicar-se per mitjà de diferents llenguatges artístics, plàstics, visuals, de dansa-moviment, performance, etc., i per elaborar i integrar les pròpies vivències emocionals.

– Comprendre com els processos creadors desenvolupen vincles saludables i enriquidors.

– Aprendre a enriquir les pròpies experiències, a partir tant de les inquietuds com de les capacitats, per comprendre millor els processos que ajuden als altres a sostenir-se.

– Possibilitar l’obertura d’una nova mirada cap als nens i joves amb els quals es treballa.

Continguts

Les sessions es desenvolupen a partir de 2 eixos:
– L’art i els seus llenguatges
– El vincle i la comunicació

Durant les sessions la persona formadora fa una proposta de treball inicial mitjançant un joc del grup o un material plàstic, corporal, vocal concret o una tècnica determinada. A mesura que succeeixen les sessions els/les participants elegeixen aquella proposta que els permet fer el seu itinerari creador. Aquesta experiència, una vegada integrada, pot aplicar-se a la funció professional i, més concretament, als processos de vincle i comunicació amb l’alumnat.

Posteriorment, es treballarà des del marc de l’Artteràpia a través dels casos i situacions de la pràctica professional que els/les participants aportin. S’acolliran les ressonàncies i qüestions que aquestes situacions vagin generant en els participants i s’obriran noves formes d’escolta i sosteniment per possibilitar una altra mirada i altres formes de relació amb les situacions viscudes.

Requisits de certificació

– Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de la formació.
– Tenir una avaluació positiva de les activitats de participació i de les tasques encomanades.